AGENTS FUNDACIÓ GRUPO HADA

Catalunya

ÀREA DE FORMACIÓ

Descripció

Fundació GRUPO HADA participa en les formacions dels Plans Transversals i Sectorials que atorga el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Les nostres activitats estan oficialment reconegudes i gestionades conjuntament amb PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) i l’Agrupació d’entitats formatives PimeConeixement.

L’objectiu és millorar la qualificació del capital humà de les empreses, donant una resposta global i adaptada a les necessitats derivades de la competitivitat del teixit econòmic i de la cohesió social i territorial. Els plans de formació van dirigits prioritàriament a treballadors / ores ocupats / ades per contribuir a l’adaptació i innovació dels dispositius i recursos de la formació professional i a les noves necessitats de l’economia catalana.

Què oferim

Dins dels Plans Transversals es realitzen accions formatives específiques en Llengua de Signes oferint una sèrie de mòduls de formació de 30 hores subvencionats:

  • Iniciació a la Llengua de Signes Catalana (30 hores)
  • Millorant el coneixement de la Llengua de Signes Catalana (30 hores)
  • Gramàtica de la Llengua de Signes Catalana (30 hores)
  • Gramàtica avançada de la Llengua de Signes Catalana (30 hores)

Dins dels plans sectorials es realitzen accions formatives específiques en el sector de l’Hostaleria i la Restauració com ara:

  • Postres de restaurant (16 hores)
  • Masses mare naturals (10 hores)
  • Cuina (40 hores)
  • Cuina de temporada (16 hores)
  • Cuina japonesa (20 hores)
  • Cuina per a celíacs (15 hores)
Lloc de realització i contacte

aularisign@grupohada.org

Agentes Catalunya
Agentes Catalunya
Logos

Espai IMEVA Cerdanyola del Vallès

Espai Obert de Programes Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció
AGÈNCIA DE COL. LOCACIÓ FUNDACIÓ GRUPO HADA. LÍNEA 1
Descripció

Des del mes d’octubre Fundación Grupo Hada s’ha constituït com agencia de col·locació amb codi de referència 0900000289, el que suposa que aquelles persones que no reuneixin el perfil que requereixen els programes que tenim actius, també poden ser atesos pels tècnics de l’entitat per tal de rebre un assessorament en matèria d’orientació i inserció laboral i poder optar a la borsa de treball del centre. L’horari per fer aquesta atenció és de dilluns a divendres de 9h a 15h.
A més d’això, l’entitat és beneficiaria de la subvenció de la línia 1 que es desenvolupa a través de la Resolució TSF/2697/2018, de 8 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 en relació amb les actuacions del programa d’accions d’intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones en situació d’atur en col·laboració amb agències de col·locació, en el marc de l’Ordre TSF/310/2016, de 17 de novembre.
Les accions a desenvolupar a través d’aquesta subvenció tenen com a principal objectiu la intermediació i la inserció de les persones participants, per la qual cosa les accions principals estan centrades en la cerca d’ofertes, en la derivació de les candidatures i en la preparació d’entrevistes de treball.
El perfil únic que s’atén dintre d’aquesta subvenció són persones entre 31 i 60 anys inscrites i desocupades més de 12 mesos.

Què oferim

Per a formar part de les accions previstes en aquesta subvenció totes les persones participants han d’estar inscrites al SOC com a desocupades i la derivació es farà directament des de l’Oficina de Treball de referencia.
Les accions de prospecció són les accions bàsiques a desenvolupar en l’agència, ja que són les que permetran disposar d’ofertes de feina per a les persones participants.
Tenint en compte això, i per tal de conèixer el perfil de les persones participants, es realitza una entrevista inicial ocupacional on es treballarà la trajectòria i les competències professionals per tal de poder fer la prospecció i la derivació d’ofertes de manera més justada i on també s’acordarà amb la persona les actuacions a realitzar i les accions que es portaran a terme per a la seva inserció laboral.
També com acció prevista dintre d’aquesta subvenció està la preparació de entrevistes laborals en el cas que, com a conseqüència de l’enviament de candidatures, la persona s’hagi d’entrevistar amb l’empresa. En aquesta entrevista es treballaran aspectes específics que es considerin necessaris per tal d’augmentar les possibilitats d’èxit.

Lloc de realització i contacte

Carrer Serra Galliners nº68 B
935191230
grupohada@grupohada.org

Logos

Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i finançat pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social

PROGRAMA SIOAS
Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció de Persones amb Discapacitat o Trastorn de la Salut Mental
Descripció

A Fundación Grupo Hada, des del 2017 i actualment per segon any consecutiu, s’executa el programa SIOAS a l’espai IMEVA de Cerdanyola del Vallès. Aquest programa està regulat per l’ORDRE, de 20 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització dels serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental. (BOE núm. 283 – 21.11.2017).
Es tracta d’un programa integral i especialitzat per a la reactivació i inserció laboral per a persones amb diversitat funcional o trastorns de la salut mental amb especials dificultats d’inserció en el mercat de treball, que creua transversalment les polítiques d’ocupació i que recull la seva finalitat essencial: facilitar l’accés a la formació i al ocupació a través de serveis i accions d’informació, acompanyament, assessorament i formació en matèria d’orientació laboral. Es presenta com un servei tutoritzat especialitzat, que té en compte les circumstàncies personals i professionals de l’usuari per determinar les seves capacitats i interessos i gestionar la seva trajectòria de formació, de recerca de feina o de posada en pràctica d’altres iniciatives professionals.
El servei té com a objectiu posar a l’abast dels demandants d’ocupació una sèrie de recursos que els situïn en una posició millor davant la cerca d’ocupació. Són actuacions que afavoreixen la presa de decisions i la manera d’afrontar els canvis que fan referència a la professió, la formació o el projecte de vida laboral. Aquesta millora s’emmarca en un procés que atén les competències de cada persona i les confronta amb les competències que demana el mercat de treball per a cada ocupació, la qual cosa permet concretar els objectius professionals.

Què oferim

Les accions emmarcades dintre del programa SIOAS contemplen actuacions d’orientació laboral i/o formativa adaptades a les necessitats de cada participant. Les accions d’orientació consisteixen el tutories individualitzades i accions grupals on es treballen les competències en matèria de millora de l’ocupabilitat necessàries per assolir els objectius pactats amb cada participant.

Referent a la formació es realitzaran les següents accions:

 • Formació tecnicoprofessional: Auxiliar de Brigada de Jardineria

  Els objectius del curs estaven orientats a que els participants adquirissin unes competències per a la realització d’operacions auxiliars per a la instal·lació de jardins, parcs i zones verdes.
  També es van treballar aspectes relacionats amb la sensibilització ambiental, en igualtat de gènere i en seguretat i higiene en la feina per tal de potenciar la responsabilitat mediambiental de l’alumnat. Donar a conèixer a l’alumnat la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit laboral. I, finalment, que els alumnes adquireixin coneixements, habilitats i actituds relacionades amb la Prevenció de Riscos Laborals.

 • Formació d’Alfabetització Digital.

  L’objectiu principal d’aquest curs ha estat el d’actualitzar les competències informàtiques dels usuaris. Alguns dels continguts treballats van ser iniciació a internet i word, gestió del correu electrònic, recerca de feina a través de borses de treball online…
  La formació es va dur a terme a les nostres instal·lacions ubicades a Cerdanyola del Vallès, en les que disposem dels equips informàtics adients per a l’execució del curs.

 • Formació Técnicoprofessinoal: Perfeccionament de Serveis Generals.

  Arrel de la demanda tant per part de les empreses com dels usuaris afegim una nova formació anomenada Curs de Perfeccionament en Serveis Generals. La previsió és que tingui una durada de 180 hores lectives amb hores de pràctiques en empresa amb possibilitats d’inserció pels participants.

Lloc de realització i contacte

Carrer Serra Galliners nº68 B
935191230
sioas@grupohada.org

Programa SIOAS
Logos

Projecte subvencionat pel Departament de treball, Afers Socials i Families i objecte de cofinançament per part del FSE

PROGRAMA SINGULARS
Descripció

Per primera vegada a Fundación Grupo Hada es portarà a terme el projecte Singulars, regulat per l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars (DOGC núm. 7681 de 03.08.2018) i la resolució TSF/2159/2018, de 14 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per l’any 2018 per la concessió de subvencions per al finançament de projectes singulars que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya juntament amb l’agrupació del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
L’objectiu del programa és reforçar l’ocupabilitat dels joves no ocupats i no integrats en els sistemes d’educació o formació, mitjançant la realització d’actuacions encabides en el que determina el Pla Nacional d’Implementació de la Garantia Juvenil.

Els requisits que han d’acomplir els participants són:

 • Tenir més de 16 anys i menys de 30, en el moment de sol·licitar la inscripció al Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d’inscripció al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

Aquest programa es portarà a terme en agrupació amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental i està previst fer 2 grups de joves amb risc d’exclusió social i/o diversitat funcional de 15 participants cadascun d’ells.

Què oferim

Les actuacions que es desenvolupen al programa són:

 • Orientació que inclogui l’assessorament individualitzat, orientació professional i en emprenedoria, informació laboral i acompanyament en la cerca d’ocupació.
 • Formació professionalitzadora ajustada a les necessitats de les persones participants.

Des de Fundació Grupo Hada es desenvoluparan dues formacions dintre de l’àmbit industrial, tot i que els joves participants es podran beneficiar d’un total de 8 accions formatives que realitzaran les entitats agrupades en el Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Lloc de realització i contacte

Carrer Serra Galliners nº68 B
935191230
singulars@grupohada.org

Logos

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil.